Nhà máy, nhà xưởng

Belaroïa Residential Building 13

 • Montpellier, France
 • MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
 • 2019
Xem chi tiết

Belaroïa Residential Building 6

 • Montpellier, France
 • MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
 • 2019
Xem chi tiết

Belaroïa Residential Building 10

 • Montpellier, France
 • MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
 • 2019
Xem chi tiết

Belaroïa Residential Building 12

 • Montpellier, France
 • MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
 • 2019
Xem chi tiết

Belaroïa Residential Building 13

 • Montpellier, France
 • MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE
 • 2019
Xem chi tiết