Thiết kế mặt dựng. thể hiện sự chân thực, thô nhám về một nhà kho. Nó bắt được tinh thần và sôi động của kỹ nguyên vàng của điện ảnh. Bằng cách sử dụng gạch và mặt dựng trang trí, hiệu ứng đổ bóng, thông khí tự nhiên, tạo ra cơ hội tương tác với không gian đường phố Sydney và màu đồng tự nhiên của Úc.