Trung tâm văn hoá với mục tiêu làm mới đô thị là nơi cư dân giao lưu trao đổi văn hoá tập quán. Trung tâm ván hoá là nơi phục vụ cư dân vượt qua giới hạn hàng xóm vì vật đón chào các cư dân Bastia để các cư dân tiếp xúc cởi mở với hàng xóm. Tấm mặt dựng toà nhà phản ảnh khung cảnh xung quanh qua bốn mặt của toà nhà.